Atgal

Antanas Jonkus

Mūsų datos.

         

Birutė Nenartavičiūtė

Danguolė Balčiūnaitė

Tamara Lurytė

Jonas Daunys

Šių metų sausio 9 dieną savo gimtadienį šventė Rytų kraštų (Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Uzbekijos, Kazachstano) lietuvių bendruomenių koordinatorė p. Birutė Nenartavičiūtė. Žymios lietuvių kultūros puoselėtojos ir verslininkės pasveikinti atėjo Lietuvos Respublikos ambasados Maskvoje darbuotojai, Maskvos rašytojai ir žurnalistai bei gausus būrelis Maskvos lietuvių. Renginys vyko gražiai įrengtoje Lietuvos turizmo informacinio centro patalpose.

Apie jubiliatę išsamiai papasakojo daug metų kartu su p. Birute dirbęs LR ambasados darbuotojas p. Antanas Sabas. Jis pabrėžė, kad per daugelį bendrų darbo metų p. Birutė niekada nėra pakėlusi balso, griežtai ar įsakmiai ko reikalavusi. Bet ji visada mokėdavo ramiu ir švelniu balsu išsakyti savo nuomonę ar reikalavimą. Ambasadoje už jos taktą ir delikatumą visi ją gerbė.

Gražius žodžius apie sukaktuvininkę pasakė: rašytojas Jurij Skalskyj, laikraščio Parlamentskaja gazeta darbuotojas Aleksandras Petrovas.

Ovacijas sukėlė jubiliatės sutuoktinio, žurnalisto iš Novaja gazeta Igorio Fein papasakota romantiška istorija: jis kaip žurnalistas 1981 metais su Maskvos delegacija atvyko į Sąjunginę moksleivių spartakiadą Vilniuje. Delegacijų priėmimo štabe (Verkių g.) jis pamatė už stalo sėdinčią gražuolę blondinę (p.Birutę) ir ... , neatlaikęs jos kerų, puolė ant kelių ir paprašė jos rankos. Tas susižavėjimas tęsiasi jau virš 25 metų, - užbaigė p.Igoris.

Pabaigai teatro mėgėjų grupė užtraukė griausmingą laimingų metų.

p.Birutė ir p.Igoris

 

- * - *  -  *  -

 

2006 metų gruodžio mėn. 05 dieną ilgametė Lietuvos atstovybės ir LR Ambasados darbuotoja Danguolė Balčiūnaitė šventė savo šaunų jubiliejų.

Danguolė Balčiūnaitė Lietuvos akademinio irklavimo čempionė, sporto meistrė. Ją pažįsta ne tik Maskvos lietuviai, bet ir daugelis JAV išeivijos lietuvių. 33 savo gyvenimo metus Danguolė Balčiūnaitė paaukojo Lietuvos atstovybei (25 metus) ir LR Ambasadai (8 metus), dirbdama kultūros, mokslo ir švietimo skyriaus vedėja, kultūros atašė, LR Ambasados konsulinio skyriaus atašė.

Dirbant Lietuvos Respublikos atstovybėje, Danguolei teko bendrauti su daugeliu žymių JAV išeivijos žmonių čikagiškiais p. Valdu Adamkumi ir p. Alma, p. Algiu Grigu ir p. Rūta,

p. Alvydu Vasaičiu ir p. Vitalija, p. Gediminu Bliūdžiu; niujorkiškiais a.a. Salomėja Narkeliūnaite, p. Vytautu Vebeliūnu, p. Kęstučiu Miklu, a.a. kunigu Kęstučiu Balčiumi; su Los Anželes lietuviais p. Antanu Mikalajūnu, p. Nijole Singleton, p. Raisa ir Pranu Urbanavičiais ir dar daugeliu mielų žmonių, kuriuos ji visada mini geru žodžiu ir naudodamasi proga perdavė nuoširdžiausius linkėjimus visiems ją prisimenantiems.

Išėjusi į pensiją Danguolė aktyviai dalyvauja Maskvos lietuvių bendrijos gyvenime, dainuoja bendrijos chore.

Maskvos lietuviai įvairiausiais klausimais kreipdavosi ir kreipiasi į Danguolę Balčiūnaitę. Ji kiekvienam stengiasi pagelbėti, patarti.

Šaunaus jubiliejaus proga Maskvos lietuviai širdingai sveikino savo aktyvistę. Palinkėjo ilgiausių metų, stiprios sveikatos, sėkmės, laimės, džiaugsmo, daugelio dainų.

 

-   * - * - * -

 

2006 metais savo jubiliejų šventė Tamara Lurytė. Publikuojame vieną iš daugybės sveikinimų p. Tamarai.

Miela  Tamara  Marija,

 nuoširdžiai sveikiname Tavo garbaus jubiliejaus proga,

linkime stiprios sveikatos, giedrios nuotaikos, kūrybinės ener-gijos, skambaus melodingo balso, jėgų skatinant Moscovijos lietuvius nesnausti, o nors kiek veikti.

Mes prisimename Tave nuo pat pirmųjų lietuvių bendruomenės Maskvoje kūrimosi dienų kai prie šv.Liudviko bažnyčios durų prisegėme lapelį kviesdami tautiečius atvykti kartu švęsti Velykų, Vasario 16-osios, kai darėme Maskvos regione gyvenančių lietuvių sąrašus, kai pradėjai burti dainininkus į chorą, kai aktyviai  ėmeisi nelengvo  pagrindinės  ryšininkės darbo. Tu iki šiolei visas tas prisiimtas pareigas uoliai pildai, nežiūrint kitų abuojumo paskutiniu metu. Tu buvai aktyviausia Moscovijos skaitytoja ir daugelio straipsnelių autorė. Žodžiu, be Tavęs ir neįsivaizduojame lietuvių Maskvoje.

Nuostabu, kad švęsti Tavo puikų jubiliejų susirinkome dieną, kai minima  Fatimos Švč.M.M.

Daug, daug kūrybingų ir džiugių Tau metų!

 

-   *- * - * -

 

Garbaus Jubiliejaus proga Maskvos lietuviai neakivaizdiniu būdu praėjusiais metais sveikino  mūsų tautietį  JONĄ  DAUNĮ, vieną iš    aktyviausių  Maskvos lietuvių, bendruomenės steigėją, filosofą, literatą, istoriką,   kraštotyrininką, pedagogą.

Palinkėjo Jubiliatui stiprios sveikatos, daug kūrybingų metų.

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz