Atgal

Antanas Jonkus

Lietuviai Maskvoje iškilmingai atšventė Vasario 16-ąją.

         

Iš tikrųjų Maskvos lietuviai švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną susirinko ne vasario 16-ąją, o 17-ąją dieną, šeštadienį, nes šešioliktoji jiems buvo darbo diena.

Maskviečiai renkasi į šv. Liudviko bažnyčią)

 

Šv. Liudviko bažnyčioje

 

Per Lietuvos valstybės atkūrimo šventę į bažnyčią susirinko palyginti daug tautiečių. Sakau palyginti, nes jų skaičius nebuvo toks didelis, gal 30-35 žmonės (šiaip į reguliarias šeštadienio šv.Mišias ateina vos 7-9 tautiečiai). Šv. Mišias aukojo gynybos atašė pakviestas iš Lietuvos kapelionas Rimas Venckus. Todėl nemažą dalyvių dalį sudarė LR ambasados Maskvoje darbuotojai.

Šventinis koncertas J.Baltrušaičio namuose

Žymiai daugiau tautiečių susirinko į šventinį koncertą, kuris po šv.Mišių vyko J. Baltrušaičio namuose. Salė buvo perpildyta, daugeliui klausytojų teko klausyti koncerto stovint, tarpduryje ar net gretimame kambaryje.

Iškilmingą tautiečių vakarą pradėjo LR ambasados RF įgaliotasis ministras p. Vytautas Pinkus perskaitydamas jo Ekscelencijos Prezidento Valdo Adamkaus laišką . Prelegentas taip pat perdavė Nepaprastojo ir įgaliotojo LR ambasadoriaus RF p. Rimanto Šidlausko (išvykusio į kitą valstybę) šventinį sveikinimą.

Po to žodis buvo suteiktas Rytų kraštų lietuvių bendrijų pirmininkei p. Birutei Nenartavičiūtei, kuri Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės Generalinio direktoriaus p. Antano Petrausko vardu įteikė 7 maskviečiams

Padėkos raštus bei trims tautiečiams Garbės sidabro ženklus Už nuopelnus.

Padėkos raštai buvo įteikti šiems asmenims:

Valentinui Bučui

Antanui Jonkui

Birutei Norkutei

Marinai Orbakienei

Mykolui Orbakui

Vytautui Tutinui

Eugenijai Valauskaitei.

Laima S. ir Birutė N. džiaugiasi apdovanojimais

Pavyzdžiui, A.Jonkui įteiktas Padėkos raštas su įrašu: už neišsenkančią energiją kasdieniniame darbe lietuviškoje internetinėje svetainėje Moscovia, veiklą puoselėjant lietuvių tapatumo išsaugojimą svetur ir glaudžių ryšių su Lietuva palaikymą. Kitų asmenų Padėkos raštų formuluočių negaliu iš atminties pakartoti.

Garbės sidabro ženklais Už nuopelnus buvo apdovanoti:

Danguolė Balčiūnaitė

Jonas Daunys (apie p. J.Daunį žr. straipsnį Mūsų veteranas)

Laima Soldatova

Jurgio Baltrušaičio namų menė buvo perpildyta. Žmonės stovėjo, kaip sakiau, praėjimuose ir prie atvertų salės durų. Visi troško išgirsti dainininkus iš tolimos Žemaitijos. Lietuvių bendrijos valdyba buvo iš anksto pakvietusi kamerinį estradinį Jūratės kvartetą iš Kelmės miesto.

Tikrai nuostabiomis dainomis publiką džiugino žemaitukai trys moterys (vadovė Jūratė, 1 sopranas Nijolė ir dešimtokė Monika): vyruko vardo nespėjau sužinoti. Neįstengsiu iš atminties patikslinti repertuaro, bet girdėjome Cechanavičiaus, Raudonikio sukurtas dainas. Nuskambėjo ir išgarsėję ispaniški hitai Besame mucho, Paloma.

Po profesionalų ryžosi scenoje pasirodyti ir mūsų bendrijos choras. Nors mūsų dainininkai sakė nesą formoje  ir chormeisterio neturį, sudainavo jie puikiai. Jau vien pačios dainos, vien jų turinys bei mažorinė jų nuotaika sukelia publikos entuziazmą. Susižavėję klausėmės (o toliau ir patys klausytojai, ir dainininkai svečiai iš Kelmės įsijungė į mišrų

chorą) dainų:

Mūsų dienos kaip šventė

Žemėj Lietuvos

Atliekant paskutinę dainą visi klausytojai atsistojo ir susiėmę už rankų smagiai dainavo su savais choristais ir kvartetu iš Kelmės.

 

Sopranas Nijolė

Dešimtokė Monika

Vadovė Jūratė

Maskviečių choras dainuoja Žemėj Lietuvos

Publika dainuoja su choru Žemėj Lietuvos

Po koncerto vietos lietuviai ir svečiai iš Žemaitijos nuėjo pasistiprinti ir pabendrauti kavinėje Rūta.

 

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz