Atgal

Antanas Jonkus

Kaip save vertina Bendrijos nariai .

 

Per paskutinį MLKB susirinkimą (2008 11 15)  Bendrijos nariams buvo pasiūlyta užpildyti Lietuvio anketą. Renginyje dalyvavo faktiškai 24 žmonės (dar du atsiuntė įgaliojimus). Anketą užpildė 21 žmogus.

Apklaustųjų socialinis portretas: 48% - vyrų, 52% - moterų. Išsilavinimo lygis labai aukštas: 90% su aukštuoju išsilavinimu, 5 su nepilnu aukštuoju ir 5% - su viduriniu. Jaunimo (iki 35 metų) Bendrijoje visai nėra; 29% sudaro nariai, kurių amžius nuo 36 iki 50 metų ; 48% - nuo 51 iki 65 metų ir 24% - virš 66 metų.

86% gyvena Maskvos miesto ribose, 10 už miesto ribų, 4% neatsakė.

 

Ryšium su susiskaldymu, kivirčais, silpnu renginių lankomumu buvo prasminga iškelti klausimą: ar mūsų žmonėms iš viso reikalinga bendrija? (abejones dėl bendrijos reikalingumo kartais išsako žmonės privačiuose pokalbiuose). Žinoma, kaip ir reikėjo tikėtis, atėjusieji į susirinkimą pripažįsta jo būtinumą. Išskyrus vieną neatsakiusį į klausimą, visi vienbalsiai pripažino bendrijos būtinumą.

 

Norint sėkmingai vadovauti organizacijai, svarbu išsiaiškinti kokie yra jos tikslai ir kokios turėtų būti jos veiklos kryptys. Tuo tikslu buvo suformuluotas klausimas; Jei bendrija reikalinga, tai kuriem tikslams? Į šį klausimą žmonės atsakinėjo labai aktyviai. Pateikiame balsavimo rezultatus (mažėjimo tvarka).

         Bendrija reikalinga šiems tikslams:

86% - būtina kartu švęsti  valstybines ir religines šventes;

76 - reikia palaikyti lietuvių kalbą tarp savų; 

62 - būnant kartu lengviau išlikti lietuviais;

62 - rūpintis negalios ištiktais, vyresnio amžiaus tautiečiais;

62 - minėti garbingas narių sukaktis, pagerbti Anapilin išėjusių atminimą;

62 - bendrija galėtų padėti bendrauti su LR ambasada, konsuliniu skyriumi;

52 - ugdyti saviveiklą: chorą, teatro mėgėjus, dailę, poeziją ir kt.;

38 - padėti bendrauti su kitomis nacionalinėmis bendrijomis;

33   - bendrija gali padėti auklėti lietuviškai vaikus, vaikaičius;

24 - teikti nariams informaciją apie darbo vietas, apie galimybę kelti kvalifikaciją;

24 - kultivuoti sportą bendrijoje (šachmatus, žaidimus ir pan.);

Pirmas punktas valstybinių ir religinių švenčių ruošimas faktiškai visada ir buvo realizuojamas kaip pirmaeilis. Susimąstyti verčia antras punktas: reikia palaikyti lietuvių kalbą tarp savų. Šituo Bendrijos vadovybė niekada neužsiiminėjo ir net kai kas laikė nereikšmingu dalyku. Tačiau yra akivaizdus faktas, kad mūsų lietuviai kalba netaisyklinga kalba, dažnai vartoja rusicizmus. Vienas pagyvenęs narys susirinkime kalbėjo daugiau rusiškai, o ne lietuviškai (tiesa, jis iš tremtinių, gyvena už miesto ribų, retai bendrauja su savaisiais).

Apklausa išryškino svarbą tokio klausimo, kaip socialinė bendrijos funkcija, globos teikimas negalios ištiktiems žmonėms, sukakčių minėjimas, pagalba bendraujant su konsuliniu skyrium, kitomis instancijomis.

Be suformuluotų anketoje punktų žmonėms buvo palikta galimybė formuluoti bendrijos tikslus savo nuožiūra (kiti tikslai nurodyti). Apklaustųjų įrašai anketoje savotiškai įdomūs  ir svarbūs:

Lietuvos kultūros atstovavimas Rusijoje; Bendravimas su PLB; Lietuviškos parapijos Maskvoje palaikymas; Bendrauti su bendraamžiais; Visus intrigantus auklėti arba vyti lauk! nuskambėjo teisėtas vieno iš narių pasipiktinimas.

 

Ar bendrija realizuoja nurodytus tikslus? klausėme susirinkusius. Atsakymas gana liūdnas: 52% pareiškė, kad Bendrija tų tikslų nevykdo. 38% yra tos nuomonės, kad tikslai realizuojami tik dalinai ir 9% pareiškė, kad jie realizuojami.

Dėl silpnos Bendrijos veiklos dalinai kalti ir patys nariai. Į klausimą: Ar mūsų tautiečiai yra aktyvūs Bendrijoje?, buvo gauti atsakymai:

0% Aktyvūs       62% Nelabai            33% Pasyvūs

Nuo Bendrijos atitrūkusi valdyba, pačių narių pasyvumas privedė prie to, kad Bendrija funkcionavo labai silpnai. Paklausti Kaip Jūs vertinate bendrijos valdybos darbą? žmonės atsakė:

4% Gerai    29 Patenkinamai            66 Blogai

Ryšium su išvardytais faktoriais suprantamas tampa ir vangus Bendrijos renginių lankomumas. Paklausus Ar Jūs dažnai atvykstate į bendriją?, buvo gauti atsakymai:

43% tik per šventes, svarbesnius renginius;

43 stengiuos dažniau ateidinėti, pasimatyti su savaisiais.

Kas žmonėms trukdo  dažniau lankytis bendrijoje? (parašykite). Tipiški žmonių atsakymai buvo:   

Informacijos stoka; Per vėlai gaunama informacija (dieną prieš susitikimus, nebeįmanoma pakeisti dalykinių susitikimų); Trūksta renginių, apjungiančių visus lietuvius, pritraukiančių jaunimą; Nesantaika; Intrigos; Dirbtinis bendrijos suskaldymas dėl asmeninių ambicijų, tolerancijos stoka, t.v. kartų konfliktas skirtingi interesai amžiaus grupių, jaunimo ignoravimas, bendrijos senėjimas ir atitrukimas nuo Lietuvos gyvenimo; darbai, šeima; Darbai, darbai; Niekas netrukdo. Lankausi Lietuvos ambasadoje kultūros centre.

Sociologinės apklausos rezultatai leidžia valdybai susimąstyti dėl tolimesnės veiklos krypčių ir aspektų bei daryti konkrečias išvadas.

2008.11.17 

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz