Atgal

Antanas Petronis

Pogrindinė autonomija.

 

Šio rašinio autorius, a.a. Antanas Petronis buvo Bendrijos valdybos narys,aktyvus visuomenininkas, labai pergyveno dėl intrigų,neskaidrių „lyderių“ veiksmų ir stengėsi atstatyti demokratijos principus mūsų Bendrijoje. Deja, nelaukta ir ankstyva mirtis sutrukdė jam tai atlikti.

         

Maskvos lietuvių kultūros bendrijos (MLKB) Valdyba 2003 m. vasario mėnesį priėmė sprendimą įkurti Maskvos lietuvių nacionalinę kultūros autonomiją. Buvo paduotas skelbimas spaudoje, kad 2003 05 17 įvyks steigiamasis Autonomijos susirinkimas, kuris ir buvo pravestas tą dieną, kaip buvo pranešta skelbime.

Visuotiniame MLKB susirinkime dauguma balsų buvo priimtas sprendimas įkurti Maskvos lietuvių nacionalinę kultūros autonomiją. Toliau įvyko pirmininko, valdybos ir revizijos komisijos rinkimai.

Į pirmininko postą buvo pasiūlyti kandidatai S.Jucaitis (siūlė A.Petronis) ir K.Momziakova. Dauguma balsų Autonomijos pirmininke buvo išrinkta K.Momziakova. S.Jucaitis buvo labai nepatenkintas rinkimų rezultatais.

Autonomijos registracija Teisingumo ministerijos valdyboje (Главное управление Министерства юстиции РФ по г. Москве) buvo pavesta A.Petroniui. Tuoj po susirinkimo aš kreipiausi į S.Jucaitį, kad jis man atiduotų Bendrijos dokumentus, kurie reikalingi dėl autonomijos registracijos. S.Jucaitis pradėjo vilkinti laiką ir vis rasdavo priežasčių, dėl kurių jis negalįs tų dokumentų atiduoti. Aš jam apie tai dažnai primindavau, nes visi kiti registracijai reikalingi dokumentai savaitės bėgyje (iki gegužės 17 d.) buvo paruošti. Bet S.Jucaitis tų dokumentų man nedavė.

Dokumentų atidavimo klausimu daug kartų į S.Jucaitį kreipė ir Kristina Momziakova. Bet visos pastangos nedavė rezultatų. S.Jucaitis atsisakė atiduoti dokumentus, niekaip nemotyvuodamas savo elgesio.

Birželio pabaigoje aš su mūsų Bendrijos komanda išvykau į Vilnių, į Sporto šventę, skirtą Lietuvos valstybės įkūrimo 850-mečiui paminėti, o vėliau S.Jucaitis su choro dalyviais atvyko į Dainų šventę. Liepos mėnesio pabaigoje aš ne kartą priminiau S.Jucaičiui apie dokumentų perdavimą dėl registracijos pravedimo arba priimti sprendimą dėl naujo visuotinio susirinkimo sušaukimo po to, kai dauguma Bendrijos narių sugrįš iš vasarnamių bei atostogų. Jis šiuo klausimu visai nenorėjo kalbėti, net pradėjo pykti.

Rugsėjo mėnesį jam ne kartą buvo pasiūlyta surinkti Valdybos posėdį ir spręsti Autonomijos registravimo klausimą. Jis vis vilkino laiką ir nieko nedarė, kad būtų sušauktas Valdybos posėdis arba visuotinis susirinkimas.

Daug kartų MLKB Valdyba bandė pakviesti S.Jucaitį į valdybos posėdžius, bet jis nė į vieną posėdį neatvyko.

Spalio mėnesį Maskvos spaudoje buvo rastas skelbimas, kad 2003 m. gruodžio 24 d. (Kūčių vakarą) 19:00 val. Elektrozavodskaja gatvėje nr. 29 įvyks Maskvos regiono lietuvių autonomijos steigiamoji konferencija. Tada mes vėl klausėme S.Jucaitį, kad jis paaiškintų, kas įkūrė Vietinę lietuvių autonomiją. S.Jucaitis sakė, kad jis nieko apie tai nežinąs ir autonomijos registravime nedalyvavęs. Visą laiką S.Jucaitis slėpė, kad jis yra pagrindinis tos autonomijos įkūrėjas.

2003 12 24 19:00 val. (Kūčių vakarą) mes, penki Bendrijos nariai, nuvykome į Elektrozavodskaja g. 29, bet nieko iš steigiamosios konferencijos organizatorių nematėme. Prie įėjimo stovėjo sargyba, nes ten galima patekti tik turint leidimą.

R.Virbickas dar anksčiau buvo nuėjęs į Elektrozavodskaja g. 29 sužinoti, ar galima patekti į pastatą, kuris nurodytas skelbime. Jo ten irgi neleido.

Pasirodo, kad lietuvių nacionalinė autonomija yra patalpose, kur patekti eiliniams nariams negalima, ir nežinia, ar ten kas nors kada būna.

MLKB Valdyba kreipėsi į Maskvos miesto teisingumo valdybą. Po mėnesio buvo gautas atsakymas: 2003 m. liepos 22 d. įvyko steigiamoji konferencija, kurioje Valdybos Pirmininku išrinktas S.Jucaitis. Vietinės lietuvių autonomijos įkūrėja yra Regioninė visuomeninė organizacija „Maskvos lietuvių kultūros bendrija“.

Būtent tada visiems tapo aišku, kodėl S.Jucaitis gegužės mėnesį nedavė dokumentų autonomijai registruoti. Paaiškėjo, kodėl visa autonomijos registracijos procedūra buvo laikoma paslaptyje: niekas iš MLKB narių neprivalėjo žinoti apie tai.

Noriu pabrėžti, kad MLKB Valdyba jokių sprendimų dėl steigiamosios konferencijos sušaukimo nuo 2003 m. gegužės 17 d. iki 2003 m. liepos 22 d. nepriėmė ir jokių steigiamųjų konferencijų neorganizavo. Tai gali patvirtinti Valdybos nariai: R.Virbickas, D.Balčiūnaitė, K.Momziakova, T.Lurytė, D.Anisimova.

S.Jucaitis pats save išsirinko Autonomijos pirmininku ir slaptai nuo MLKB Valdybos bei jos narių pradėjo registravimo procedūrą. Didžiausiu talkininku jam šiuo klausimu buvo A.Vinčiauskas. Nes jei eiti teisėtu keliu, tam kad MLKB pagrindu būtų įsteigta autonomija, reikia kas už tai prabalsuotų daugiau kaip 50 proc. MLKB narių. Bet kaip surinkti MLKB narius pačiame vasaros įkarštyje. Todėl S.Jucaitis ir A.Vinčiauskas darė viską slaptai, kad niekas apie jų darbą nesužinotų.

Taigi S.Jucaičio ir A. Vinčiausko įkurtą autonomiją kitaip kaip slapta organizacija pavadinti negalima, nes visa informacija apie jos įkūrėjus, valdybą, jos veiklą yra įslaptinta.

Ir duomenys, kurie buvo perduoti į Maskvos miesto teisingumo valdybą, negali būti teisingi.

Man atrodo, kad S.Jucaitis turi atsistatydinti kaip iš MLKB pirmininko pareigų, taip ir iš autonomijos pirmininko pareigų, nes jis savo slapta veikla ignoravo MLKB narių nuomonę dėl autonomijos įkūrimo. Prieš atiduodant dokumentus autonomijos registracijai, reikėjo gauti Bendrijos narių daugumos sutikimą (registracijai pateiktuose dokumentuose neteisėtai tvirtinama, Kad MLKB yra autonomijos įsteigėja).

Ir tolimesni S.Jucaičio ir jo komandos veiksmai įrodo, kad jie stengėsi daryti viską taip, kad niekas nesužinotų ir niekas jiems netrukdytų kurti sau autonomiją. O 2003 m. gruodžio 24 d. 19:00 val. (Kūčių vakarą) paskirta konferencija yra tikras pasityčiojimas iš visų Bendrijos narių.

Nežinau, kaip visi Bendrijos nariai įvertins tokias S.Jucaičio ir A.Vinčiausko pastangas slaptai kuriant autonomiją.

 

2004 m.

MLKB Valdybos nariams pavedus paruošė Antanas Petronis

 

Atgal

© Redaktorius Antanas Jonkus.

© Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz