Atgal

Lietuvos Tarybos Nutarimas

 

1918 metais Lietuvos Taryba, remdamasi pripažintąja istorine JAV prezidento Vilsono paskelbta Tautų apsisprendimo teise, paskelbė atstatanti nepriklausomą , demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi. Tarybos posėdžiui pirmininkavo dr. Jonas Basanavičius. Valstybės Atkūrimo Aktas pasirašytas Vilniuje, Pilies gatvėje, namo nr. 26.

 

N U T A R I M A S

 Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m.vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

   Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis valstybėmis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba  pranešdama apie tai ................. vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

 Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

 / 20 parašų/

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz