Atgal

Antanas Jonkus

MASKVOS  LIETUVIŲ  BENDRIJA PERSITVARKO.

 

Truputis istorijos

Paskutinis Bendrijos narių susirinkimas įvyko 2003 metais. Tada visuotiniame MLKB susirinkime buvo priimtas sprendimas pagal atitinkamą RF įstatymą įkurti Maskvos lietuvių nacionalinę kultūrinę autonomiją.

Ką galima pasakyti apie Bendrijos ir jos valdybos darbą per tuos šešerius  metus? Valdybos posėdžiuose jau nuo pat pradžios prasidėjo nesutarimai, kivirčai. Tuos nesveikos nuotaikos neužilgo persidavė ir visai lietuvių diasporai.

Eiliniams Bendrijos nariams neaiškus, net labai miglotas tapo ir Maskvos lietuvių kultūros bendrijos (MLKB) statusas.  Retkarčiais pasirodančiuose skelbimuose J.Baltrušaičio namų vestibiulyje ar prie  Rūtos kavinės matydavosi parašas MLKB valdyba. Tačiau kitur, RF įstaigose, Tautybių namuose buvo afišuojama organizacija  kultūrinė autonomija. Kas įeina į kultūrinės autonomijos valdybą, kas jos nariai - vadovai atsisakydavo patikslinti. Daugeliui tautiečių tapo nebeaišku - kas mums vadovauja :  seniai (2003 m.) išrinktoji Bendrijos valdyba ar paslaptingoji  autonomijos taryba.

Savaime suprantama, kad darnos, susiklausimo stoka labai atsiliepė ir į renginių kokybę. Tai ypač stipriai jautėsi ir per paskutinį renginį - Vasario 16-osios šventę 2008 m. Didžiąją meninės dalies dalį užpildė kitų tautinių mažumų atlikėjai, gelbėję mūsų diasporą. Gi mūsiškių ansamblis Banga atrodė kažkaip liūdnai,  skambėjo minoriškai. Bendrijos valdyba visiškai nesirūpino ansambliu.

Jei diasporoje ir vyko kokia veikla, tai nepriklausomai nuo Bendrijos valdybos. Pavyzdžiui, teatro mėgėjų grupė visiškai atsiribojo nuo  valdžios .

Apie literatūrinę veiklą nepatogu ir kalbėti. Anksčiau gražiai leistą leikraštėlį Maskvos lietuvių naujienas naujieji Bendrijos vadovai taip sudarkė, kad jis nei forma, nei turiniu nepanašus į laikraštėlį. Nepadoriai buvo išleistas a.a. Klemenso Jorudo apsakymų rinkinys.

Tuometinis LR ambasadorius p. R. Šidlauskas per minėtą šventę mandagia forma išsakė tris palinkėjimus Bendrijai (iš tikrųjų tai  kritikos punktai):

1) Į Maskvą ir regioną atvyksta ir dirba Lietuvos verslininkai. Juos galima būtų įtraukti į Bendrijos veiklą ir tuo būdu įleisti į ją šviežio kraujo. Bendriją būtina atjauninti ;

2) Kuriasi įvairios lietuviškos organizacijos, pavyzdžiui, jaunimo bendrija. Kodėl nėra su jomis sąveikos, lyg jų išvis nebūtų ;

3) Bendrijos nariams trūksta tolerancijos. Tarp lietuvių yra įvairių pažiūrų, įvairių konfesijų, skirtingų charakterių asmenų. Tai neturi būti kliūtis bendrauti.

Išsireikalauta Bendrijos susirinkimo

Nesibaigiant nesklandumams ir kivirčams, daugelis narių ėmė suvokti, kad reikia sušaukti visuotinį Bendrijos susirinkimą ir spręsti iškilusius klausimus bei, jei reikės, išsirinkti naują valdybą. Bet kelias iki susirinkimo sušaukimo buvo ilgas. Dar 2007 metų rudenį 7 žmonių grupė raštiškai pareikalavo iš pirmininko S.Jucaičio pravesti iki 2007 m. gruodžio 1 d. susirinkimą. Pirmininkas į tai nereagavo. 2008 m. pradžioje per pasitarimą pas LR Ambasadoje p. Rimantas Šidlauskas įsakmiai reikalavo iki balandžio 1 d. pravesti susirinkimą ir padaryti tvarką Maskvos lietuvių diasporoje. Pirmininkas nepaklausė ir to patarimo, tik ėmė vengti kontaktų su ambasados darbuotojais.

Pagaliau grupė Bendrijos aktyvistų paskelbė apie visuotinį susirinkimą balandžio 12 d. Į susirinkimą J. Baltrušaičio namuose atėjo 30 žmonių (daugiau surinkti  sunku, nes žmonės jau buvo visai nusivylę vadovybe). Buvo išsakytos pretenzijos Bendrijos vadovams. Pastarieji į tą susirinkimą neatėjo, o suruošė savo grupelės susitikimą kitoje vietoje.

J.Baltrušaičio namuose žmonės aktyviai pasisakė norintys dirbti Bendrijos labui ir savo noru užsirašinėjo į iniciatyvinę grupę iš viso 15 aktyvistų.

Iniciatyvinė grupė, suvokdama susiskaldymo blogį, nutarė naujos organizacijos nesteigti, o pertvarkyti esančią. Grupėje atsirado naujas ir energingas lyderis Kipras Mažeika. Jo iniciatyva buvo suruoštas iniciatyvinės grupės susitikimas su autonomininkais (2008 10 02). Susitarta: 1) išsiaiškinti situaciją (įpareigoti pirmininką S.Jucaitį papasakoti apie jo sukurtos autonomijos veiklą );

2) atgaivinti Maskvos lietuvių bendrijos darbą; 3) pasiruošti ataskaitiniam-rinkiminiam susirinkimui (susirinkimų nebuvo nuo 2003 m.).

 

Pagaliau susirinkimas

Pagaliau atėjo ilgai laukto susirinkimo diena - lapkričio 15 d. Į J.Baltrušaičio namus atėjo36 žmonės. Publika nelabai skaitlinga, bet, kaip  minėta, tokioje situacijoje  surinkti daugiau žmonių neįmanoma.

Susirinkimą pasiūloma vesti  Kiprui Mažeikai, sekretore išrenkama Vaiva Rožkova. Už Bendrijos veiklą nenoromis, išsisukinėdamas atsiskaito pirmininko pavaduotojas A.Vinčiauskas (pats pirmininkas S.Jucaitis susirinkime nepasirodo; be to, buvo paskelbta, kad jis savo pareigas perdavęs K.Momziakovai). K. Mažeika autoritetingai vadovauja susirinkimo eigai, neleidžia nutraukinėti vieni kitų, mėtyti įžeidžiančių replikų, reguliuoja pasisakymus.

Ataskaitoje pranešėjas A.Vinčiauskas prisipažino:  Mažai dirbome su žmonėmis. Jis siūlė ateityje daugiau dėmesio skirti žmonių  bendravimui.

Konkretus senosios valdybos veiklos įvertinimas (iš esmės neigiamas) buvo pateiktas sociologinės apklausos rezultatuose.

Nežiūrint išsakytų priekaištų senajai valdybai, pirmininkaujantis vis dėlto padėkojo K.Momziakovai, A.Vinčiauskui, S.Jucaičiui, ir kitiems už jų veiklą, pakvietė juos dalyvauti naujai renkamoje valdyboje. Autonomininkams buvo duota galimybė įsilieti į atkuriamąją bendriją, siekiant ją  stiprinti bei įtraukti į  jos gyvenimą daugiau lietuvių, gyvenančių Maskvoje.

Po to  susirinkimas perėjo prie antro klausimo: pirmininko ir valdybos rinkimo.

Išrinkta nauja MLKB valdyba:    

Kipras Mažeika (pirmininkas), Nijolė Martiniuk, Vytautas Terečka, Sigitas Spangėlis, Violeta Garipova, Mykolas Orbakas, Vaiva Rožkova, Antanas Vinčiauskas.  

Asocijuoti Valdybos nariai:

 Antanas Jonkus, Solveiga Valatkait, Monika Čechova.

Susirinkimas įpareigoja A.Vinčiauską, kaip senosios valdybos narį, organizuoti Bendrijos antspaudo, registracijos ir kitų dokumentų pristatymą į  naująją valdybą dviejų savaičių laikotarpyje.

Pakvietęs tautiečius aktyviai prisidėti prie Bendrijos atnaujinimo,  Bendrijos pirmininkas  Kipras Mažeika uždaro susirinkimą.

Pirmieji atnaujintos Bendrijos žingsniai

Pirmas žymesnis naujai išrinktos valdybos darbas buvo Kalėdų šventės paruošimas ir pravedimas ( gruodžio 27 d., Rusijoje 25 d. buvo darbo diena). Kiek galima spręsti iš atskirų pasisakymų, šventė, organizuota ambasados kavinėje, praėjo pakankamai gerai ir jos dalyviai neskubėjo išsiskirstyti.

Svarbu ir tai, jog švenčių išvakarėse Valdybos nutarimu buvo aplankyti neįgalūs Bendrijos nariai, sulaukę garbaus amžiaus žmonės. Jiems buvo įteiktos kalėdinės dovanėlės. Tokios tradicijos, kaip ir sveikinimų bendrijos narių su gimtadieniu, bus laikomasi kiekvienais metais.

Atrodytų, jog dabar, kai daromos pastangos išjudinti Maskvos lietuvių bendriją iš sąstingio, įkvėpti jos nariams daugiau optimizmo ir pasitikėjimo savim, pats laikas kiekvienam asmeniškai "įmūryti savo akmenį" į MLKB statybos pamatus. Jei, savaime aišku, norime bendrauti gimtąja kalba. Juk niekas neverčia! Iš tiesų, kodėl neprisijungti prie veiklos? Tai reiškia: neprarasti Tėviškės gyvenimo pulso ir realizuoti tuo pačiu metu savo gabumus: ar tai chore, ar  teatro ratelyje, lietuvių mokykloje, renginių organizavime ir dalyvavime. Žodžiu, puoselėjant nacionalinę kultūrą ir lietuviškumą Maskvos megapolyje. Juolab, nemažai gabių ir talentingų tautiečių, gyvenančių Rusijos sostinėje, kelio į J.Baltrušaičio namus pačiame centre, Arbate iki šiol neatrado. Ir jokių ryšių su MLKB nepalaiko...

Viena iš svarbiausių naujos Valdybos užduočių, suformuluotų pirmininko, - pritraukti daugiau lietuvių prie židinėlio, glaudžiau bendradarbiauti su Lietuvos Ambasada Rusijos Federacijoje, veikiant kartu viena kryptimi: dviejų kaimyninių šalių tarpusavio santykių gerinimo procese.

Tenka, deja, konstatuoti jog asmeninės t.v. " autonomijos (klausimas: nuo ko?) vadų" S.Jucaičio ir A.Vinčiausko ambicijos taip ir neleido jiems pakilti aukščiau provincinio MLKB tikslų supratimo lygio. Valdybos posėdyje 2009 sausio 13 galutinai išryškėjo faktai, kurie buvo žinomi anksčiau: "autonomininkai" tęsia ir toliau susiskaldymo veiklą, bandydami kurstyti nesantaiką bendrijoje ir diskredituoti naują struktūrą. Ir daro tai už nugaros, nepaisant įspėjimo dėl nepadoraus elgesio ir visuotinio susirinkimo įpareigojimo ignoravimo. Bendrijos dokumentacija (antspaudas, finansinė ataskaita ir t.t.) naujai valdybai per du mėnesius - nepristatyta. Ar nesiruošia ja pasinaudoti dar kartą registruojant Maskvoje kokią trečią, atsieit, "lietuvišką partiją" du ponai generolai" S.Jucaitis ir A. Vinčiauskas, likę be armijos? Faktiškai - izoliacijoje nuo visos lietuvių bendrijos.

Davęs atatinkamą įvertinimą atskalūnų veiksmams, K.Mažeika išreiškė nepasitikėjimą`A.Vinčiausku ir savo potvarkiu suspendavo jo, kaip valdybos nario, įgaliojimus iki visuotinio susirinkimo. Bendrijos nuosprendis bus priimtas kiek vėliau. O dabar dėmesio centre - pasiruošimas Lietuvos Nepriklausomybės dienos - Vasario 16-os šventei ir eiliniam Valdybos posėdžiui, kuriame numatytas susitikimas su nauju Lietuvos Respublikos Ambasadoriumi Rusijos Federacijoje Antanu Vinkum.

2009. 01. 18

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz